1. THỜI GIAN TOÀN TRÌNH
  • Thời gian toàn trình là thời gian tính từ khi bưu gửi được chấp nhận đến khi được phát hợp lệ cho người nhận trên địa chỉ nhận.
  • SB&P cam kết chỉ thời gian toàn trình theo quy định chi tiết tại Bảng giá cước dịch vụ chuyển phát nhanh. Thời gian toàn trình có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của khách hàng hoặc khi có yêu cầu kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong quá trình cung ứng dịch vụ hoặc khi phát sinh các sự kiện bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh,… Sự thay đổi thời gian toàn trình này sẽ được SB&P thông báo cụ thể tới khách hàng.
2. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ THỜI GIAN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI:
  • Thời gian giải quyết khiếu nại là 1 tuần kể từ ngày nhận được khiếu nại.
  • Thời gian bổi thường thiệt hại là 30 ngày tính từ ngày các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường.
3. ĐỘ AN TOÀN
  • Độ an toàn của dịch vụ bưu chính là bưu gửi được giao phát đến địa chỉ nhận trong tình trạng nguyên vẹn, không mất mát, hư hỏng, rách nát.
  • SB&P yêu cầu khách hàng tham khảo hướng dẫn quy cách đóng gói bưu gửi theo đúng qui chuẩn hoặc trả phí dịch vụ cho SB&P để thực hiện việc bao bọc, đóng gói để đảm bảo an toàn thuận lợi trong quá trình khai thác vận chuyển.
  • Trong quá trình khai thác vận chuyển mà bao bì của bưu gửi bị hư hại, SB&P sẽ kiểm kê, lập biên bản và gói, bọc lại cho phù hợp với yêu cầu của dịch vụ bưu chính/chuyển phát nhanh để đảm bảo an toàn bưu gửi.
TP Hồ Chí Minh, ngày …01… tháng …04… Năm 2023
GIÁM ĐỐC
Đã được phê duyệt và ký bởi BGĐ